რეესტრი 2020 წელი

ბარათის სტატუსის მოსაძებნად გთხოვთ ჩაწეროთ თქვენი გვარი საძიებო სისტემაში
გაცნობებთ, რომ ბარათის ჩამოსასვლელად საჭირო დრო არის შეკვეთიდან  1 თვე.
ბარათის ტიპიმფლობელის სახელიმფლობელის გვარიადგილი  
მძღოლისბესიკბიგვავათბილისი
მძღოლისგიორგიშენგელიათბილისი
მძღოლისირაკლიგუგუჩიათბილისი
მძღოლისავთანდილდოლიძეთბილისი
მძღოლისმერაბქათამაძეთბილისი
მძღოლისავთანდილმელაძეთბილისი
მძღოლისანზორითათრიშვილითბილისი
მძღოლისშალვალობჟანიძეთბილისი
მძღოლისოთარივაიტაძეთბილისი
მძღოლისმიხეილიგაბუნიათბილისი
მძღოლისზვიადიწაქაძეთბილისი
მძღოლისბიჭიკოქვრივიშვილითბილისი
მძღოლისჯამბულიბოლქვაძეთბილისი
მძღოლისრამინირიაულითბილისი
მძღოლისგიორგიბაღათრიშვილითბილისი
მძღოლისლადომელანაშვილითბილისი
მძღოლისალექსანდრეყანდაშვილითბილისი
მძღოლისგურამიცერაძეთბილისი
მძღოლისხამბალამირზაევითბილისი
მძღოლისგიორგიხუციშვილითბილისი
მძღოლისმიხეილთათოშვილითბილისი
მძღოლისნიკამუმლაძეთბილისი
მძღოლისლაშაბლიაძეთბილისი
მძღოლისზაალხაბეიშვილითბილისი
მძღოლისთენგიზმუშკუდიანითბილისი
მძღოლისგიორგიიორდანაშვილითბილისი
მძღოლისთედორეჩეჩელაშვილითბილისი
მძღოლისთეიმურაზჯიშკარიანითბილისი
მძღოლისელგუჯაშეთეკაურითბილისი
მძღოლისარზუკურბანოვითბილისი
მძღოლისრომანდავითაძებათუმი
მძღოლისვაჟადიღმელაშვილითბილისი
მძღოლისივანექვრივიშვილითბილისი
მძღოლისდავითჯამასპიშვილითბილისი
მძღოლისლაშაშერაზადიშვილითბილისი
მძღოლისგიამათიაშვილითბილისი
მძღოლისტარიელინოზაძეთბილისი
მძღოლისზვიადიბაზერაშვილითბილისი
მძღოლისგიორგიდარჩიძეთბილისი
მძღოლისჯაბაღორჯომელაძეთბილისი
მძღოლისნიკოლოზკალანდაძეთბილისი
მძღოლისრატიბალაშვილითბილისი
მძღოლისირაკლიმახათაძეთბილისი
მძღოლისგიორგიმახათაძეთბილისი
მძღოლისგიორგიაბრამიშვილითბილისი
მძღოლისგიორგიმენაბდიშვილითბილისი
მძღოლისგიორგიმეზვრიშვილითბილისი
კომპანიისშპს. ვეგა გრუპითბილისი
მძღოლისზურაბიჩაჩუათბილისი
მძღოლისიოსებიშაქარაშვილითბილისი
მძღოლისდიმიტრილეკიაშვილითბილისი
მძღოლისგოჩაყურაშვილითბილისი
მძღოლისთამაზიმუკუტაძებათუმი
კომპანიისშპს გთტრანსთბილისი
მძღოლისგიორგიჩქარეულითბილისი
მძღოლისდავითიბრეგაძეთბილისი
მძღოლისივანეგიორგელაშვილითბილისი
მძღოლისგოჩაჩხაბერიძეთბილისი
მძღოლისგიორგიმაისურაძეთბილისი
მძღოლისგიორგიბერაძეთბილისი
მძღოლისირაკლინოსელიძეთბილისი
მძღოლისგიორგიაბესაძეთბილისი
მძღოლისმალხაზგულუათბილისი
მძღოლისგელამჭედლიშვილითბილისი
მძღოლისხვიჩაფისუაშვილითბილისი
მძღოლისზურაბიგიორგაძეთბილისი
მძღოლისმალხაზქარცივაძეთბილისი
მძღოლისბესარიონილობჟანიძეთბილისი
მძღოლისლაშასინაძეთბილისი
მძღოლისვალერიანებასილიძეთბილისი
მძღოლისირაკლი ხვედელიძეთბილისი
მძღოლისბადრიუსტიაშვილითბილისი
მძღოლისარჩილიბურდულითბილისი
მძღოლისგოგიტაქიტესაშვილითბილისი
მძღოლისგიორგიალავიძეთბილისი
მძღოლისმურმანკომახიძებათუმი
მძღოლისმამუკაცქიფურიშვილითბილისი
მძღოლისვაჟატურაშვილითბილისი
მძღოლისდავითციცქიშვილითბილისი
მძღოლისვიტალიბორცვაძეთბილისი
მძღოლისმიხეილტაბლიაშვილითბილისი
მძღოლისირაკლისინაურიძეთბილისი
მძღოლისამირანნადირაძეთბილისი
კომპანიისშპს არდა გეოთბილისი
მძღოლისზურაბიფოლადაშვილითბილისი
მძღოლისმინდიაქედელიძეთბილისი
მძღოლისბარისბალაჯანოვითბილისი
მძღოლისივანეფაიქიძეთბილისი
მძღოლისგია ნებიერიძეთბილისი
მძღოლისმერაბისამხარაძეთბილისი
მძღოლისილიამშვილდაძეთბილისი
მძღოლისჯონიმანჯავიძეთბილისი
მძღოლისარჩილ ბოლქვაძებათუმი
მძღოლისლევან ფეიქრიშვილითბილისი
მძღოლისბახტიარიუსუბოვითბილისი
მძღოლისმერაბკაპანაძეთბილისი
მძღოლისთამაზურჯუკაშვილითბილისი
მძღოლისმალხაზკაპანაძეთბილისი
მძღოლისმიხეილანანოვითბილისი
მძღოლისგაჯიმურადნამაზოვითბილისი
მძღოლისიმედაწულაიათბილისი
მძღოლისმინდიამახარაძებათუმი
მძღოლისგიაფოლადიშვილითბილისი
მძღოლისშოთახონელიძეთბილისი
მძღოლისნიკოლოზკალანდაძეთბილისი
მძღოლისგელაბახტაძეთბილისი
მძღოლისდავითიჭაუჭიძეთბილისი
მძღოლისთენგიზიჩაგანავათბილისი
მძღოლისდავითიმუმლაძეთბილისი
მძღოლისგელა გიორგაძეთბილისი
მძღოლისმიხეილ სამადალაშვილითბილისი
მძღოლისკახაარქანიათბილისი
მძღოლისგაგეგაგუათბილისი
მძღოლისხალილკაბლაიმუსაევთბილისი
მძღოლისგივიგოგიაშვილითბილისი
მძღოლისისაქუშანაშვილითბილისი
მძღოლისრომანშაშიკაძებათუმი
მძღოლისივანეკაკუტაშვილითბილისი
მძღოლისმერაბგოგიშვილითბილისი
მძღოლისვიტალი გურულითბილისი
მძღოლისალეკოჯღამაძეთბილისი
მძღოლისგენადიერაძეთბილისი
მძღოლისგიამათიაშვილითბილისი
მძღოლისვალერიმეფარიშვილითბილისი
მძღოლისვეფხიაჩუთლაშვილითბილისი
მძღოლისრევაზიმაწიაშვილითბილისი
მძღოლისგიორგიხუმარაშვილითბილისი
მძღოლისკახაგალდავაძეთბილისი
მძღოლისავთანდილ დიაკონიძეთბილისი
მძღოლისნიკოლოზელბაქიძეთბილისი
მძღოლისმანუჩარსარალიძეთბილისი
მძღოლისჯაბააბულაძეთბილისი
მძღოლისშოთაშალამბერიძეთბილისი
მძღოლისვალერიანებასილიძეთბილისი
მძღოლისგიორგინადირაძეთბილისი
მძღოლისგიორგისულხანიშვილითბილისი
მძღოლისკახაბერგორდელაძეთბილისი
მძღოლისგიორგიმაისურაძეთბილისი
მძღოლისგიორგიგორგაძებათუმი
მძღოლისზაზატეფნაძეთბილისი
მძღოლისგოჩაგოგიათბილისი
მძღოლისდავიდწკრიალაშვილითბილისი
მძღოლისჯამბულცომაიათბილისი
მძღოლისხვიჩაებიტაშვილითბილისი
მძღოლისილგარაბბასოვთბილისი
მძღოლისბონდობაციაშვილითბილისი
მძღოლისზაქარიაონაშვილითბილისი
მძღოლისზურაბმელაძეთბილისი
მძღოლისგიორგიმსხალაძეთბილისი
მძღოლისგიორგიბერიათბილისი
მძღოლისემზარბრუნჯაძებათუმი
მძღოლისვლადიმერბერიკაშვილითბილისი
მძღოლისრესანიშავაძეთბილისი
მძღოლისგიაქათამაძებათუმი
მძღოლისილიაჯინჭარაძეთბილისი
მძღოლისარტემმკრტჩიანითბილისი
მძღოლისდავითფეიქრიშვილითბილისი
მძღოლისირაკლი ბენიძეთბილისი
მძღოლისიოსებნადიბაიძეთბილისი
მძღოლისგიორგიიაკობიშვილითბილისი
მძღოლისთამაზმაყაშვილითბილისი
მძღოლისიგორბელიაკოვთბილისი
მძღოლისზვიადლუხუტაშვილითბილისი
მძღოლისბაქარიდვალიშვილითბილისი
მძღოლისვახტანგიპაპიძეთბილისი
მძღოლისგოგაზარქუათბილისი
მძღოლისმერაბგურგენიძეთბილისი
მძღოლისგიორგიმეფარიშვილითბილისი
მძღოლისზურაბელბაქიძეთბილისი
მძღოლისკობაბუზიაშვილითბილისი
მძღოლისმერაბუგულავათბილისი
მძღოლისსერგიბოჭოიძეთბილისი
მძღოლისგურამგაგლოშვილითბილისი
მძღოლისნიკოლოზიხაინდრავაბათუმი
მძღოლისდავითბერულავათბილისი
მძღოლისგიორგივეკუათბილისი
კომპანიისშპს სვრ ტრანსპორტთბილისი
მძღოლისდავით ბერულავათბილისი
მძღოლისავთანდილ კაპანაძეთბილისი
მძღოლისგიორგიცოტაძეთბილისი
კომპანიისშპს სანდიქჯი ინტერნაციონალ ტრანსპორტთბილისი
მძღოლისამირანჭოხურითბილისი
მძღოლისკობაკობრიაშვილითბილისი
მძღოლისმინდიაგოლეთიანითბილისი
მძღოლისდავიდბედიანიძებათუმი
მძღოლისპაატამაისურაძეთბილისი
მძღოლისვახტანგიგზირიშვილითბილისი
მძღოლისპავლემახარაძეთბილისი
მძღოლისედუარდმაკარაძეთბილისი
მძღოლისზაზახვთისიაშვილითბილისი
მძღოლისბესიკშონიათბილისი
მძღოლისირაკლისირაძეთბილისი
კომპანიისშპს გიო ლოჯისთიქსთბილისი
მძღოლისთენგიზჯორბენაძეთბილისი